Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

Nghiên cứu – trao đổi: Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng

Ngày đăng: 2017-08-28 08:36:50

Những kết quả đạt được của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế có ý nghĩa quan trọng, không những góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, cải thiện đời sống của bộ đội, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động, mà còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước; thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận lao động sản xuất.

Những năm qua, Quân đội đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh; trong đó, đã và đang triển khai xây dựng 23 Khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, tạo điều kiện bền vững cho hàng vạn hộ dân yên tâm sinh sống, định cư lâu dài; hình thành các điểm, cụm dân cư trên vành đai biên giới và địa bàn xung yếu; giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. Đồng thời, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các đơn vị thường trực, trong đó có lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, các quân khu, quân đoàn,... trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đã tích cực tham gia các chương trình, dự án của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, biên giới; thực hiện Chương trình 661, làm đường tuần tra và các công trình biên giới... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho xây dựng và tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia...

Tổng công ty 28 là một trong những doanh nghiệp dệt may  hàng đầu nước ta
và cũng là nơi đang sản xuất do hàng nghìn bộ quân phục cho bộ đội.

Các doanh nghiệp quân đội - lực lượng chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế đã không ngừng đổi mới, phát triển, hội nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh kết hợp với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau khi sắp xếp lại, các doanh nghiệp quân đội tiếp tục giữ vững sự ổn định, phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả tăng lên, giữ gìn và phát triển tiềm lực quốc phòng, bảo đảm tốt việc làm và tăng thu nhập của người lao động. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp quân đội vẫn đứng vững, tổ chức sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng; kết hợp giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ quốc phòng. Hầu hết các doanh nghiệp quân đội hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng vào ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, có những doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu mạnh, hoạt động ở một số lĩnh vực mà quân đội có tiềm năng như viễn thông, dịch vụ bay, cảng biển, đóng tàu, xây dựng, khai khoáng, ngân hàng… Không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước, một số doanh nghiệp quân đội đã chủ động đầu tư ra nước ngoài và thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, trở thành đối tác có uy tín, góp phần tích cực cho công tác đối ngoại quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp có thu, cùng với đặt trọng tâm vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đã chủ động tổ chức bộ máy, tận dụng năng lực dôi dư để tham gia sản xuất kinh tế gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cung cấp nguồn nhân lực, công nghệ và dịch vụ có chất lượng cho xã hội. Các đơn vị thường trực đã nêu cao tinh thần “Tự lực tự cường”, phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, trọng tâm là tổ chức trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt hải sản, chế biến và làm một số dịch vụ theo quy định. Bình quân hằng năm, toàn quân đã tăng gia sản xuất tự túc được trên 90% nhu cầu rau xanh; 60 - 65% nhu cầu thịt, cá; trong đó, nhiều đơn vị đã tự túc 100% nhu cầu thực phẩm. Các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các cơ sở nghiên cứu, nhà trường, bệnh viện quân đội… đã phát huy thế mạnh, tận dụng tốt nguồn lực, kết hợp hoạt động dịch vụ gắn với nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy định, vừa tham gia có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội vừa tạo nguồn thu cho đơn vị và ngân sách nhà nước.

Những kết quả đạt được của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế có ý nghĩa quan trọng, không những góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, cải thiện đời sống của bộ đội, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động, mà còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước; thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận lao động sản xuất.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Quân đội vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là nhận thức của một số lãnh đạo, chỉ huy các cấp về hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội chưa thật đầy đủ, trách nhiệm chưa cao; cơ chế quản lý, mục tiêu xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, tiến độ xây dựng chậm so với quy hoạch đã được phê duyệt; việc kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội và hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy quản lý doanh nghiệp chưa thường xuyên và chặt chẽ; hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp đạt thấp; một số doanh nghiệp quân đội còn lúng túng trong sắp xếp, chưa chú trọng đổi mới, tái cơ cấu, nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh chưa cao… Đây là những vấn đề cần được các cấp, các ngành, đơn vị quan tâm giải quyết.

Thực tiễn hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội và những kết quả đạt được đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc huy động Quân đội tham gia xây dựng kinh tế; cho thấy Quân đội ta luôn quán triệt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, vừa làm tròn vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội vừa tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc đó. Mặc dù còn những khuyết điểm, thiếu sót, song với những kết quả quan trọng đạt được trên mặt trận lao động sản xuất những năm qua cho thấy, Quân đội đã thực sự trở thành một nguồn lực thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là lực lượng nòng cốt giải quyết các vấn đề khó khăn về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội trên các địa bàn chiến lược, nơi biên giới, hải đảo, vùng biển đặc quyền kinh tế của Tổ quốc, tạo nên thế trận kinh tế - quốc phòng vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, nơi phên giậu của đất nước, tạo điều kiện vật chất, kỹ thuật, công nghệ cho xây dựng lực lượng, thế trận, tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, v.v…

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp. Đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều thuận lợi, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cao nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của quân đội. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội; xem đó là vấn đề có ý nghĩa quyết định, xuyên suốt. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội và các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, nòng cốt là cơ quan, đơn vị kinh tế cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của toàn đơn vị đối với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định đó là một nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của quân đội ta. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Hai là, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế - quốc phòng. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng, hoàn thiện quy hoạch chi tiết, kế hoạch thực hiện từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn và từng khu kinh tế - quốc phòng. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch xây dựng dự án; huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư theo thứ tự ưu tiên, thực hiện đồng bộ việc xây dựng kết cấu hạ tầng kết hợp với bố trí lại dân cư, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong vùng dự án; tiếp tục tham gia toàn diện vào các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới… bằng các biện pháp phù hợp. Đặc biệt, toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 của Quân ủy Trung ương “Về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Dự án đưa trí thức trẻ tình nguyện lên xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng; đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, đổi mới công nghệ; tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng thị trường, đồng thời tích cực tham gia vào hoạt động đối ngoại quốc phòng. Mặt khác, cần tập trung đổi mới quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát tài chính, thực hành tiết kiệm,… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm tốt đời sống cho người lao động và tăng thu nộp ngân sách.

Ba là, chú trọng tổ chức và quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, làm kinh tế của các đơn vị thường trực và đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đặt trọng tâm vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, các đơn vị thường trực và đơn vị sự nghiệp công lập cần phát huy thế mạnh tại chỗ và tận dụng tối đa nguồn lực để tổ chức tăng gia sản xuất, làm kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Cùng với việc thực hiện nghiêm Quy chế quản lý đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào hoạt động kinh tế, các đơn vị thường trực, đơn vị sự nghiệp công lập cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, làm kinh tế. Trong khi đặt trọng tâm vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, các đơn vị này cần phát huy thế mạnh tại chỗ và năng lực chưa sử dụng để tổ chức sản xuất, làm kinh tế; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý, bảo đảm vệ sinh và cảnh quan môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm kinh tế, góp phần cải thiện đời sống bộ đội và hoạt động của đơn vị, tái đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, duy trì, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thực hiện nghiêm Quy chế về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, cơ quan quân sự các cấp cần làm tốt công tác tham mưu và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc gắn hoạt động quân sự với hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ một cách toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh; trong đó, chú trọng chăm lo xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện làm cơ sở để xây dựng tỉnh, thành phố trở thành khu vực phòng thủ có chiều sâu và ngày càng vững chắc. Các địa phương thường xuyên thực hiện các biện pháp xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; sẵn sàng động viên nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của địa phương và cả nước trong mọi tình huống.

Nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm của Đảng và phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, nhất định Quân đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hồ Sỹ Hoàng

Theo: thv.vn

Tin xem nhiều

Quảng Ngãi: Nông dân tiên phong góp hàng trăm tỷ, hiến hơn 13ha đất

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn Quảng...

Doanh nhân nữ làm chủ doanh nghiệp: Năng động, vượt khó để thành công

VOV.VN - Sự chủ động, sáng tạo của phụ nữ trong điều hành doanh nghiệp đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng, mặc...

Thách thức đi kèm lợi thế

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang và sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nhiều giai tầng, trong...

Cần Thơ: Các doanh nghiệp cần bắt kịp tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử

(PLO) - Sáng19/10, Sở CôngThương TP Cần Thơ phối hợp với Cục Thương mại điện tử kinh tế số và Hiệp hội Thương...

Giá heo hơi ngày 20/10: miền Nam tiếp tục giảm, miền Bắc biến động nhẹ

Giá heo hơi hôm nay (19/10) tại miền Nam tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trong khi miền Bắc đi ngang.

Cất bằng đại học kiến trúc về núi nuôi gà đen, thu 400 triệu/năm

Anh Nguyễn Bá Linh, tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa (huyện Tùa Chủa, tỉnh Điện Biên) cất bằng Ðại học...

Bỏ phố lên rừng làm nông sản sạch, 2 kỹ sư thành triệu phú nông dân @

Người dân Hiếu Liêm đến giờ vẫn còn ấn tượng về 2 chàng kỹ sư nông nghiệp đã quyết định “bỏ phố lên...

Xây dựng chuỗi liên kết để phát triển ngành chăn nuôi bền vững

Xây dựng chuỗi liên kết là giải pháp cốt lõi nhằm phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam theo hướng bền vững. Đó là...

Banner bottom page 2
Banner bottom page