VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/VPCP-KNTN
V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW3 (Khóa X) và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Tờ trình số 19/PTr-VPBCĐ ngày 23 tháng 12 năm 2011 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng; Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị.

- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Thanh tra Chính phủ chuẩn bị kỹ nội dung để Hội nghị thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3). PT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ