THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/TTg-ĐMDN
V/v phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (các công văn: số 3425/UBND-TM ngày 10 tháng 10 năm 2011 và số 4007/UBND-BĐM ngày 23 tháng 11 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 17374/BTC-TCDN ngày 21 tháng 12 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 8479/BGTVT-TCCB ngày 14 tháng 12 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4474/LĐTBXH-LĐTL ngày 15 tháng 12 năm 2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

- Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp và dịch vụ: Hương Sơn, Trúc A.

- Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi: Kẻ Gỗ, Sông Rác, Linh Cảm, Hồng Lam, Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

2. Cổ phần hóa

- Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, Môi trường đô thị Hồng Lĩnh, Cấp nước Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

- Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm: Thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quản lý quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định; nghiên cứu sắp xếp các công ty trong lĩnh vực thủy lợi để giảm đầu mối./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, GTVT, LĐTB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, ĐP;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh