Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2018 ĐẠT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Ngày đăng: 2019-01-26 03:21:05

Trình bày Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV ngày 22-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt chỉ tiêu Quốc hội giao, với GDP 9 tháng đạt 6,98%, ước cả năm sẽ vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,7%). Kết quả này cũng đảm bảo tăng trưởng bình quân 3 năm 2016-2018 của nền kinh tế đạt 6,57%, đạt chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao trong giai đoạn 2016-2020 (6,5 - 7%/năm).

Toàn cảnh hội nghị

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương  khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và triển khai tích cực, tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng kịch bản tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển nhanh, bền vững, gắn liền với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, môi trường, cải cách hành chính, cải cách môi trường đầu tư – kinh doanh, cải cách thể chế, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, an ninh, quốc phòng, đối ngoại,… nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo, tạo môi trường, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; tăng trưởng GDP duy trì đà tăng khá ước đạt trên 5.5 triệu tỷ đổng (khoảng 240,5 tỷ USD), gấp trên 1,3 lần năm 2015. GDP bình quân đầu người đạt 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015. Đà tăng trưởng này phần nào gắn với sự ổn định, thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn được duy trì ở mức bình quân 4%, trong khi tín dụng 9 tháng tăng 10,41% (dự kiến cả năm tăng dưới 17%) và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng vào bất động sản, chứng khoán được kiểm soát chặt chẽ.

Nền kinh tế theo Thủ tướng đã có những chuyển dịch tích cực, trong đó tỷ trọng nông nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng. Nông nghiệp có sự phục hồi về chất lượng với sự tham gia của những doanh nghiệp lớn. Còn khu vực công nghiệp trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Các chỉ số kinh tế vĩ mô tiếp tục thay đổi tích cực. Trong đó, năng suất các nhân tố tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2016-2018 ước đạt 42,18%, cao hơn giai đoạn 2011-2015 (33,58%) và vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 (30-35%). Năng suất lao động bình quân 3 năm 2016-2018 tăng 5,62%, cao hơn giai đoạn 2011-2015 (4,35%) và vượt mục tiêu kế hoạch năm 2016-2020 (5%).

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2018. Cụ thể như một số vấn đề: Trên thế giới, sự bùng lên mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những tác động ngày càng rõ nét tới các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, của quá trình toàn cầu hóa, Internet, mạng xã hội,… đã làm nảy sinh thêm nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh giữa các nền kinh tế trên thế giới, giữa các quốc gia trong khu vực, giữa các doanh nghiệp trong thị trường… trở nên căng thẳng hơn; những biến đổi về văn hóa, xã hội và môi trường diễn ra nhanh và phức tạp hơn, trong đó không ít những tác động tiêu cực. Sức ép lạm phát còn lớn hơn do tác động của nhiều yếu tố, nhất là biến động về tỷ giá, lãi suất, xu hướng tăng giá dầu thô trên thị trường quốc tế và yêu cầu thực hiện lộ trình giá thị trường đối với điện, dịch vụ giáo dục, y tế,…Tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh mới, khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế. Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trong nhiều ngành, lĩnh vực thấp.

Báo cáo của Thủ tướng cũng cho biết năm 2019, Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh, tạo những chuyển biến tích cực và thực chất hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội

Về xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) từ 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62% (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bẳng, chứng chỉ đạt 24-24,5%), số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế cấp xã) đạt 27 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%.

Đáng chú ý, về môi trường Chính phủ đặt mục tiêu tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Trên cơ sở tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rẳng với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế,… kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục được hưởng lợi nhờ triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu cùng các yếu tố tích cực nội tại./

Báo cáo của Chính phủ đề xuất 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược.

Thứ ba, tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thứ tư, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ năm, chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ bảy, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ tám, làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin và khát vọng dân tộc.

 

Theo:

Tin xem nhiều

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HIỆP QUỐC VESAK 2019 ĐẶC SẮC LỄ HỘI ẨM THỰC CHAY 3 MIỀN

Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 xin gửi đến quý doanh nghiệp, phật tử gần xa lời chúc mừng an lành và...

Thanh long bán giá cao, nông dân phấn khởi

Thời điểm hiện tại, giá bán thanh long ở Bình Thuận giao động 15.000 -16.000 đồng/kg. Với mức giá này, sau khi trừ các...

Giá cà phê hôm nay 15/2 "lặng sóng", giá tiêu thêm thông tin xấu

Theo ghi nhận trên thị trường nông sản hôm nay 15/2, sau ngày Vía Thần tài, thị trường cà phê tại Việt Nam "lặng...

Xây dựng nông thôn mới và mong ước của người dân

Không thể phủ nhận kết quả mà Chương trình XDNTM đem lại đối với nông dân trên khắp mọi vùng miền Tổ quốc. Tuy...

Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm cá ngừ đại dương

Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm cá ngừ đại dương ngay từ những chuyến biển đầu năm. Với số lượng đánh bắt được...

Bí quyết trồng tiêu có lời trong cơn bão giá của nông dân Thuận Hà

Trong khi nhiều hàng ngàn nông dân trồng tiêu "méo mặt" vì giá tiêu rớt thê thảm kéo dài lê thê qua nhiều năm thì ở...

Gia nhập CPTPP: Ngành chăn nuôi đã khó càng thêm khó?

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ NNPTNT...

Sắp xếp, cơ cấu lại DNNN: Hoàn thiện pháp luật để tạo bứt phá trong năm 2019

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến...

TIN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Banner bottom page 2
Banner bottom page