VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ THỰC THI BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Ngày đăng: 2016-11-01 10:14:24

Tải hồ sơ:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 36/2008/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ THỰC THI BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật có những tiến bộ quan trọng. Quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ. Một số bộ, ngành, địa phương đã có chương trình triển khai thi hành cụ thể, có hiệu quả. Nhiều cá nhân và tổ chức có quyền đã áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ quyền của mình. Các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đã được hình thành, bước đầu đã có các hoạt động tích cực, đáng khích lệ.
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực với các hình thức và mức độ khác nhau, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, văn học, chương trình máy tính, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, kỹ thuật số … Tình trạng này gây thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sáng tạo, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Nguyên nhân của tình trạng nói trên chủ yếu là do nhận thức, hiểu biết, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan của nhiều tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng còn nhiều hạn chế và chưa nghiêm túc; hệ thống thực thi quyền tác giả, quyền liên quan của các cấp chính quyền chưa đáp ứng yêu cầu bảo hộ theo quy định pháp luật.
Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt và áp dụng các biện pháp cụ thể để bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của các chủ thể quyền thuộc thẩm quyền quản lý.
Xây dựng kế hoạch triển khai thi hành bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong bộ, ngành, địa phương. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị trực thuộc trong việc thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật;
b) Giao nhiệm vụ cho một đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng theo thẩm quyền;
c) Tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện quyền do pháp luật quy định, đặc biệt là hoạt động cấp phép, thu và phân phối tiền sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; giám sát hoạt động của các tổ chức này theo thẩm quyền;
d) Khẩn trương ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;
đ) Theo thẩm quyền, chủ động và tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại bộ, ngành, địa phương mình, đặc biệt là hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thực thi, kiểm tra, xử lý vi phạm.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:
a) Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;
b) Tổ chức tổng kiểm tra việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan trên phạm vi cả nước trong quý I năm 2009, đề xuất các biện pháp cần thiết để thực thi pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2009. Tập trung vào các lĩnh vực có nhiều vi phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư có liên quan. Phối hợp với ngành tòa án, kiểm sát và các cơ quan tố tụng khác trong hoạt động điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan;
c) Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt làm công tác quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên phạm vi cả nước;
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;
đ) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; xuất bản sách, tạp chí chuyên ngành về quyền tác giả, quyền liên quan;
e) Chỉ đạo hệ thống khách sạn, các khu vui chơi giải trí nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;
g) Chỉ đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan” theo từng lĩnh vực chuyên ngành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc ra đời và hoạt động của các tổ chức quản lý tập thể khác.
3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan bố trí ngân sách nhà nước, hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách thực hiện việc mua bản quyền trong các cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách;
b) Chỉ đạo lực lượng hải quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn hàng hóa xuất, nhập khẩu vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tập trung kiểm tra xử lý các chương trình máy tính, chương trình ghi âm, ghi hình xuất, nhập khẩu bất hợp pháp.
4. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa vi phạm quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.
5. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng văn bản quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông và các dịch vụ trung gian khác liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan;
b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc bộ thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả tiền sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các nghĩa vụ pháp lý liên quan khác;
c) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
6. Bộ Công an chỉ đạo áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hóa và dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.
7. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan qua biên giới.
Lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu ngăn chặn có hiệu quả hàng hóa xuất, nhập khẩu vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
8. Bộ Ngoại giao chỉ đạo và hướng dẫn các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài thu thập thông tin về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, để hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình về quyền tác giả, quyền liên quan được khai thác sử dụng ở nước ngoài; làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh việc giảng dạy về quyền tác giả, quyền liên quan trong chương trình giáo dục đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
10. Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm:
a) Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác các quyền của họ;
b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; mở chuyên mục giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên quan.
11. Các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.
12. Các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải phấn đấu để hoạt động chuyên nghiệp, có đủ cán bộ chuyên trách hiểu biết pháp luật, đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; thực hiện việc thu và phân phối tiền bản quyền công khai, minh bạch.
13. Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
14. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý. Quý I năm 2010 tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
15. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.  
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- HĐ Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân
 
Theo: vanbanphapluat.com

Tải hồ sơ:

Sự kiện

Tỷ lệ nợ xấu nhận diện tổng thể toàn hệ thống tổ chức tín dụng còn 5,88% cuối quý I/2019

Con số này đã giảm mạnh so với mức 10,08% cuối năm 2016 và mức 7,36% cuối năm...

Bức tranh tài chính, ngân hàng qua báo cáo kiểm toán

Một số tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng vượt mức cho phép của Ngân...

Tầm hạn quản trị: yếu tố quan trọng khi thiết kế cấu trúc tổ chức

Tầm hạn quản trị nhận được sự quan tâm rất lớn đối với những nhà...

Doanh nghiệp cao su đẩy mạnh cho thuê đất

Bên cạnh các hoạt động truyền thống như khai thác và chế biến mủ cao su,...

8 thủ thuật đơn giản “hâm nóng” ngọn lửa sáng tạo cho đội ngũ marketing

Duy trì liên tục sự sáng tạo là điều không dễ; thế nên, nếu một lúc nào...

AI có ý nghĩa gì đối với ngành marketing?

Ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai, trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự là...

5 bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân đơn giản, hiệu quả cho CEO

Ai là CEO của Amazon? Câu trả lời khá dễ dàng; nhưng nếu bạn hỏi ai là CEO...

Mạng 5G khác gì 4G

Tốc độ của 5G nhanh gấp 10 lần so với 4G, cho phép kết nối nhiều thiết bị...

Ngân hàng khai thác “tài nguyên” ra sao trong 3 tháng đầu năm?

Các chỉ số cho thấy, tính hiệu quả trong việc sử dụng tài sản đang thuộc...

Coca-Cola Plus giúp hạn chế hấp thu chất béo từ bữa ăn

Coca-Cola Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Coca-Cola Plus.

Trung Quốc đòn hiểm, Donald Trump ngửa bài: Cuộc đấu nhấn chìm thế giới

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đứng trước nguy cơ đổ vỡ, khó hàn gắn...

Hiểu hành vi khách hàng - chìa khóa thành công trong bán hàng

Thấu hiểu hành vi khách hàng (consumer behavior) là nhân tố quyết định thành bại...

Banner bottom page 2
Banner bottom page