HỘI NGHI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỜI HỘI NHẬP