banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quy định 15/QĐ-TW năm 2006

Ngày đăng 08/11/2016 08:03:57
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 15/QĐ-TW Loại văn bản: Quy định Ngày ban hành: 2006-08-28
Người ký: Nông Đức Mạnh

BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
-----
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------
Số: 15/QĐ-TW Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006
 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ TƯ NHÂN
(TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X)
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;

Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân như sau:


Điều 1: Những quy định chung

1- Quy định này áp dụng đối với mọi đảng viên làm kinh tế tư nhân, đảng viên có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

...
Ngày đăng 08/11/2016 08:03:57
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp