banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Tách chức năng chủ sở hữu và quản lý nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày đăng 08/12/2016 08:43:07

Theo kế hoạch sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, có 4 nhiệm vụ chính cần tập trung trong giai đoạn 2016-2020.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về tổ chức quản lý và hoạt động của DNNN phù hợp với vị trí, vai trò; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban hành, bổ sung, sửa đổi đầy đủ, đồng bộ, phù hợp thực tiễn cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao tính hiệu quả và ngăn ngừa thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Xác định cụ thể phạm vi, ngành nghề đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đánh giá thực chất và đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường.

Thứ ba, Hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN, gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp, giai đoạn 2016-2020.

Thứ tư, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước. Tách nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích trong DNNN.

Theo: infonet.vn
Ngày đăng 08/12/2016 08:43:07
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp